جستجو کنید Menu
021-22144470-71 98+ bilan.gozareshgar@yahoo.com

طراحی و پیاده سازی سیستم مالی

معمولا هر سیستمی از اجزای ریزی تشکیل شده که با یک برنامه و یا فرایند مدون جهت نیل به سمت یک یا چند هدف خاص فعالیت می کند . تمام مجموعه های حقیقی و یا حقوقی که در قالب شرکت ، موسسه و  غیره وجود دارند، مطابق یک برنامه منسجم برای رسیدن به اهداف عالی خود حرکت می کنند و در میان سیستمهای متعدد در مجموعه های گوناگون، سیستم مالی تنها سیستمی است که در تمامی مجموعه ها حضور دارد و به عنوان قلب تپنده هر مجموعه به کنترل جریان مالی آن مجموعه می پردازد .  شریان مالی هر مجموعه ای ، یکی از مهمترین جریانات محسوب می شود که نگهداری و کنترل آن برای حفظ بقاء مجموعه ضروریست .

یکی از اهداف سیستم های مالی ، ارائه اطلاعات و ارقام دقیق به مدیران مجموعه جهت اخذ تصمیمات مناسب بر اساس شرایط محیطی مانند شرایط اقتصادی میباشد . تنها با استفاده از اعداد و ارقام ، اخذ تصمیمات مناسب برای مدیران ممکن نیست ، از این رو استخراج داده های دقیق ، پردازش داده ای مناسب و نتیجه گیری ستادهای مالی قابل اطمینان از جمله فرایندهای داخلی سیستمهای مالی هستند.