جستجو کنید Language
021-22144470-71 98+ bilan.gozareshgar@yahoo.com

خدمات ارجاعی دادگاه ها و مراجع قضایی

مهم‌ترین آن ترویج صلح و سازش میان مردم است. کاهش مراجعات به دادگاه‌ها و نیز رسیدگی سریع تر به دعاوی مردم هم از جمله اهداف آن می‌باشد. براساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه که هدف خود را از تشکیل این شورا را بیان کرده است که مراجعات مردم به دادگاه  و محاکم قضایی کمتر شود و پرونده هایی که ماهیت آن شبه قضایی است و از پیچیدگی کمی برخوردار است به شوراها واگذار شود. هم چنین هدف برتر در رسیدگی به پرونده های ارجاعی به شوراها رسیدگی سریع‌تر آن می‌باشد که مزیتی است نسبت به پرونده هایی که در دادگاه‌ها وجود دارد.