جستجو کنید Language
021-22144470-71 98+ bilan.gozareshgar@yahoo.com

استانداردهای حسابرسی - استانداردهای مصوب

 شماره استاندارد

 

عنوان استاندارد

Pdf

Word

PowerPoint

۷۰۶ بندهای تأكید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل (تجدیدنظر شده ۱۴۰۱)

ساختار کلی دانلود فایل دانلود فایل

۰ مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط دانلود فایل دانلود فایل

۱ کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط دانلود فایل دانلود فایل

۲۰۰ اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۱ دانلود فایل دانلود فایل

۲۱۰ توافق در خصوص شرایط کار حسابرسی(تجدیدنظر شده ۱۴۰۱) دانلود فایل دانلود فایل

۲۲۰ كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده ۱۳۸۶ دانلود فایل دانلود فایل

۲۳۰ مستندات حسابرسی – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵ دانلود فایل دانلود فایل

۲۴۰ مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۴ دانلود فایل دانلود فایل

۲۵۰ ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۴ دانلود فایل دانلود فایل