جستجو کنید Menu
021-22144470-71 98+ bilan.gozareshgar@yahoo.com

استانداردهای حسابرسی - استانداردهای مصوب

 شماره استاندارد

 

عنوان استاندارد

Pdf

Word

PowerPoint

4410

تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌

دانلود فایل

دانلود فایل

4400

اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌

دانلود فایل

دانلود فایل

3400

رسيدگي به اطلاعات مالي آتي- 1384

دانلود فایل

دانلود فایل

2410

بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری 1388

دانلود فایل

دانلود فایل

2400

بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌

دانلود فایل

دانلود فایل

805

استاندارد حسابرسی 805ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت مالي یا اجزای یک صورت مالی (1390)

دانلود فایل

دانلود فایل

800

استاندارد حسابرسی 800ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصدخاص(تجدید نظر شده 1390 )

دانلود فایل

دانلود فایل

720

ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده

دانلود فایل

دانلود فایل

710

اطلاعات مقايسه‌ای

دانلود فایل

دانلود فایل

706

بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل- 1389

دانلود فایل

دانلود فایل

705

اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل – 1389

دانلود فایل

دانلود فایل

700

گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي – تجديدنظر شده 1389

دانلود فایل

دانلود فایل

620

استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌

دانلود فایل

دانلود فایل

610

ارزيابي‌ كار واحد حسابرسي‌ داخلي

دانلود فایل

دانلود فایل

600

ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه – شامل كار حسابرسان بخش – تجديدنظر شده 1389

دانلود فایل

دانلود فایل

580

تاييديـه‌ مـديران‌

دانلود فایل

دانلود فایل

570

تداوم‌ فعاليت – تجديدنظر شده 1383 ‌

دانلود فایل

دانلود فایل

560

رويدادهاي‌ پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه

دانلود فایل

دانلود فایل

550

اشخاص وابسته – تجديدنظر شده 1389

دانلود فایل

دانلود فایل

540

حسابرسي‌ براوردهاي‌ حسابداري‌

دانلود فایل

دانلود فایل

530

نمونه‌گيري‌ در حسابرسي‌ و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ براي‌ آزمون -تجديدنظر شده 1383 ‌

دانلود فایل

دانلود فایل

520

روشهـاي‌ تحليلـي‌

دانلود فایل

دانلود فایل

510

حسابرسي‌ نخستين‌ – مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌

دانلود فایل

دانلود فایل

505

تاييد خواهي برون‌ سازماني – تجديدنظر شده 1383‌

دانلود فایل

دانلود فایل

501

شواهد حسابرسي‌ – اقلام خاص

دانلود فایل

دانلود فایل

500

شواهد حسابرسي -تجديدنظر شده 1384

دانلود فایل

دانلود فایل

450

ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی

دانلود فایل

دانلود فایل

330

روشهاي حسابرسي در برخورد با خطرهاي برآوردي

دانلود فایل

دانلود فایل

320

استاندارد حسابرسی 320اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی(تجدید نظر شده 1391 )

دانلود فایل

دانلود فایل

315

شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد خطرهاي تحريف با اهميت

دانلود فایل

دانلود فایل

300

استاندارد حسابرسی 300برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی (تجدیدنظر شده 1391 )

دانلود فایل

دانلود فایل

250

ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌

دانلود فایل

دانلود فایل

240

‌مسئوليت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي -تجديدنظرشده1384‌

دانلود فایل

دانلود فایل

230

مستندسازي – تجديدنظر شده 1386

دانلود فایل

دانلود فایل

220

كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده 1386

دانلود فایل

دانلود فایل

210

قـرارداد حسابرسـي‌

دانلود فایل

دانلود فایل

200

استاندارد حسابرسی 200اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی(تجدید نظر شده 1391)

دانلود فایل

دانلود فایل

1

کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط

دانلود فایل

دانلود فایل

0

مقدمه استانداردهاي حسابرسي، ساير خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط

دانلود فایل

دانلود فایل