جستجو کنید
88561704 (021) 98+ info@bilangozareshgar.ir

ارزیابی سهام و سهم الشرکه

ارزیابی به معنی سنجش ، تعیین قیمت ، اندازه و معیار می باشد . قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول بیان می شود . بر این اساس ارزیابی به طور ساده تعیین قیمت برای دارایی ها یا خدمات می باشد و همچنین تجدید ارزیابی فعالیتی است که باید تعیین ارزش دارایی تکرار شود و فرآیند مداوم و پیوسته این تداوم ناشی ازتغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرح و تعدیل قیمت را ایجاد می کند . در نهایت به فرآیند اعمال قیمت به دارایی ها ، ارزیابی گفته می شود.