جستجو کنید Language
021-22144470-71 98+ bilan.gozareshgar@yahoo.com

ارزیابی سهام و سهم الشرکه

ارزیابی به معنی سنجش ، تعیین قیمت ، اندازه و معیار می باشد . قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول بیان می شود . بر این اساس ارزیابی به طور ساده تعیین قیمت برای دارایی ها یا خدمات می باشد و همچنین تجدید ارزیابی فعالیتی است که باید تعیین ارزش دارایی تکرار شود و فرآیند مداوم و پیوسته این تداوم ناشی ازتغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرح و تعدیل قیمت را ایجاد می کند . در نهایت به فرآیند اعمال قیمت به دارایی ها ، ارزیابی گفته می شود.

ارزیابی سهام و یا به عبارتی تعیین ارزش واقعی و یا ارزش گذاری شرکت‌ها، در مواقع لزوم از موضوعات بسیار مهم و باارزش ازنظر اقتصادی است. ارزیابی سهام شرکت ها عموماً با یکی از اهداف ذیل صورت می‌پذیرد:

  1. با هدف فروش سهام
  2. ارزش‌افزوده
  3. افزایش سرمایه
  4. با هدف خروج از شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

ارزش گذاری سهام خروج از شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت:

مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشمول مالیات است. طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ براساس تبصره قانون بودجه سنواتی، افزایش سرمایه حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها معاف از مالیات گردیده بود. این موضوع در بودجه‌های سنواتی ۹۵ و ۹۶ مسکوت بود ولی به‌موجب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نمایندگان مجلس با لحاظ نرخ مالیات صفر برای سود حاصل از تجدید ارزیابی صرفاً در شرکت‌ها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت موافقت کردند.

ارزیابی سهام و سهم الشرکه

ارزیابی سهام و سهم الشرکه