موسسه حسابرسی بیلان گزارشگر(حسابداران رسمی)

 

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیلان گزارشگر (حسابداران رسمی) بر این باور است که امروزه در عرصه رقابت اقتصادی جهانی و ملی، استفاده از اطلاعات مربوط و قابل اتکا مهمترین ابزار تصمیم گیری می باشد و دستیابی به اطلاعات مذکور بدون استفاده از خدمات موسسات حسابرسی امکان پذیر نمی باشد. لذا موسسه حسابرسی بیلان گزارشگر از لحاظ ساختار فنی خود بر این باور است که بهترین نیروها را از لحاظ فنی و انضباط کاری برای خدمات درخواستی مشتریان به کار می گیرد، بر این مبنا ما تلاش می کنیم کارمندان خود را در بهترین حالت آمادگی از نظر علمی و فنی نگه داریم، اندیشه موسسه حسابرسی بیلان گزارشگر بر حول رضایت مشتری و رعایت کیفیت و استانداردهای حرفه ای می گذرد و چشم انداز ما ورود به عرصه بین الملل می باشد.

     

 خدمات حسابرسی شامل:

حسابرسی مستقل

حسابرسی داخلی

حسابرسی عملیاتی

حسابرسی ویژه و توافقی

سیستم های مالی و حسابداری

ارزیابی کنترل های داخلی 

آنالیز مالی

 خدمات حسابداری شامل:

سیستم های حسابداری

خدمات حسابداری / آماده سازی کتاب و حسابداری نهایی

مصاحبه و مشاوره در مورد منابع انسانی

تهیه صورتهای مالی

طراحی سیستم های حسابداری مالی

ارزیابی سیستم های مالی

خدمات مشاوره ای شامل: 

مشاوره دهی در امر مدیریت

مشاوره کسب و کار خانوادگی

مشاوره ریسک 

خدمات مالیاتی و داوری مالی شامل :

آماده سازی مالیاتی

مالیات های محلی

و سایر خدمات حسابداران رسمی 

 

بیلان گزارشگر(حسابداران رسمی) را در صفحات مجازی دنبال کنید:

 

 

آخرین اخبار
آرشیو