جستجو کنید
88561704 (021) 98+ info@bilangozareshgar.ir

خدمات مالی،حسابداری و مالیاتی

خدمات مالی در واقع خدمات اقتصادی محسوب می‌شوند که توسط مؤسسات مالی ارائه می‌شوند. از جمله مؤسسات مالی می‌توان به بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی اشاره کرد.

خدمات حسابداری شامل: سیستم های حسابداری ، خدمات حسابداری / آماده سازی کتاب و حسابداری نهایی ، مصاحبه و مشاوره در مورد منابع انسانی ، تهیه صورتهای مالی ،طراحی سیستم های حسابداری مالی ،ارزیابی سیستم های مالی