جستجو کنید Language
021-22144470-71 98+ bilan.gozareshgar@yahoo.com

انواع حسابرسی

حسابرسی چیست؟

حسابرس، گزارشی حاوی اظهار نظر درباره این که صورت های مالی، از همه جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری تهیه شده است یا نه به شما ارائه می دهد. نوع اظهار نظر حسابرس به یافته های او بستگی دارد. هنگامی که حسابرس به این نتیجه می رسد که صورت های مالی، از همه جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است، گزارش مطلوب (مقبول) ارائه می دهد. در غیر این صورت، حسب مورد، گزارش حسابرس تعدیل و بر اساس ارزیابی حسابرس از یافته های حاصل از حسابرسی صورت های مالی(تحریف ها، محدودیت ها و ابهامات) و اهمیت آن ها، حسب مورد اظهارنظر مشروط، مردود و یا عدم اظهار نظر ارائه خواهد شد.

استاندارد های حسابرسی، حسابرس را به اجرای روش های گوناگون رسیدگی ملزم می کند تا از طریق، شواهد کافی و مناسبی را برای تعیین نوع اظهار نظر اعم از مطلوب ( معقول با سطح اطمینان بالا، نه مطلق) مشروط، مردود و یا عدم اظهار نظر، فراهم آورد.

 

در چه مواردی حسابرسی لازم است؟

ضرورت قانون، اساسنامه یا سایر مقررات؛

درخواست استفاده کنندگان صورت های مالی ؛و

درخواست استفاده کنندگان برون سازمانی ( چون اعتبار دهندگان یا بانک ها) یا ایجاب شرایط (مانند هنگام فروش بنگاه.)

 

مزایای حسابرسی کدامند؟

حسابرسی، اعتبار اطلاعات مندرج در صورت های مالی را افزایش می دهد. نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی مرتبط با گزارشگری مالی و ریسک های  کسب و کار، ممکن است شناسایی شود و پیشنهادات اصلاحی برای بهبود شرایط نیز ممکن است ارائه شود.

تحریف های ناشی از تقلب یا اشتباه، ممکن است شناسایی شود و بنگاه می تواند آن ها را اصلاح کند.