جستجو کنید Menu
021-22144470-71 98+ bilan.gozareshgar@yahoo.com

استانداردهای حسابداری - استانداردهای مصوب

شماره استاندارد

 

عنوان استاندارد Pdf Word PowerPoint
32 كاهش ارزش داراييها
31 داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
30 سود هر سهم
29 فعاليتهاي ساخت املاک
28 فعاليتهاى بيمه عمومى
27 طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي
26 فعاليتهاي‌ كشاورزي
25 گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف
24 گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري
23 حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌
22 گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌
21 حسابداري‌ اجاره‌ها
20 ‌ سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته – تجديدنظر شده 1389
19 ترکیبهای تجاری – تجديدنظر شده 1384
18 صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي – تجديدنظر شده 1384
17 داراييهاي نامشهود- تجديد نظر شده 1386
16 استانداردحسابداری شماره 16، آثار تغییردرنرخ ارز(تجدیدنظرشده1391)
15 حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها
14 نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري
13 حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌
12 افشاي اطلاعات اشخاص وابسته – تجديد نظر شده 1386
11 داراييهاي ثابت مشهود – تجديد نظر شده 1386
10 حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
9 حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت
8 حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا
6 گزارش‌ عملكرد مالي
5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه – تجدیدنظر شده 1384
4 ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي- تجدیدنظر شده 1384
3 درآمد عملياتي
2 صورت‌ جريان‌ وجوه نقد
1 نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي