جستجو کنید Language
021-22144470-71 98+ bilan.gozareshgar@yahoo.com

کیفیت حسابرسی قسمت دوم

کیفیت حسابرسی قسمت دوم

کیفیت حسابرسی قسمت دوم

کیفیت حسابرسی قسمت دوم که در این قسمت ما به ادامه مطالب قسمت قبل می پردازیم

4.صنعت حسابرسی و بازار های حسابرسی

مؤسسات حسابرسی،یک صنعت را تشکیل می دهند.

ساختار هر صنعت می تواند رفتار اقتصادی در بازارها(مانند میزان کیفیت محصول و قیمت گذاری خدمات)را تحت تأثیر قرار دهد.

به رغم اهمیت بالقوه ساختار صنعت در زمینه اداره اقتصادی مؤسسات حسابرسی،پژوهش های اندکی در این حوزه انجام شده است.

اگر چه تسلط مؤسسات بزرگ،احتمالا پیامد منطقی صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس است.

اما قانون گذاری نگرانی هایی را در خصوص رشد تسلط بازار توسط مؤسسات حسابرسی بزرگ و تأثیر منفی احتمالی آن بر کیفیت حسابرسی(به دلیل نبود رقابت)ابراز کرده اند.

(فرانسیس،2011).

5.نهادها و ساز و کارها

آرایشات نهایی،به نظام قانونی کشور اشاره دارد که مسئولیت ها ی قانونی حسابرسان را مشخص می کند.

هر کشوری،نهادهای منحصر به فرد خود را دارد که مقررات گذاری و نظارت بر حسابرسان را بر عهده دارند.

به عنوان نمونه،در ایالات متحده نهادها،شامل هیأت های ایالتی حسابداری است که به حسابرسان گواهینامه می دهد.

یا انجمن حسابداران خبره که آزمون های اعطای گواهینامه را طراحی می کند.

و استاندارد های حسابرسی را برای شرکت های پذیرفته نشده در بورس تدوین می کند.

نهادها همچنین شامل هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی می شود که استاندارد های حسابداری مالی را تدوین می کند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اقدام به وضع مقررات می کند.

و حسابرسی این شرکت ها را نیز الزامی کرده است.

همچنین کمیسیون بورس و اوراق بهادار،حسابرسان معتمد بورس را تعیین می کند.

و قدرت تنبیه حسابرسان و مؤسسات حسابرسی مشارکت کننده در گزارشگری گمراه کننده شرکت های عضو بورس اوراق بهادار را در اختیار دارد.

حسابرسانی که شرکت های عضو بورس اوراق بهادار را حسابرسی می کنند،مشمول مقررات هیأت نظارت بر حسابداری شرت های سهامی عام نیز می باشند.

که استاندارد های حسابرسی مربوط به شرکت های عضو بورس را منتشر می کند.

و مؤسسات حسابرسی را در قالب مأموریت کنترل کیفیت خود،بازرسی می کند.

علاوه بر این،ساز و کارهای نهادی مهم دیگری هم وجود دارد که علاوه بر حسابرسی مستقل، نظارت بر شرکت ها را فراهم می کند.

وظایف اعضای هیأت مدیره و کمیته های حسابرسی در راستای اجرای اصول راهبری شرکت ها،نمونه هایی از این ساز و کارها می باشند.

این ساز و کارهای راهبری می توانند بر حسابرسی مستقل نیز تأثیر داشته باشند.

(فرانسیس،2011)

6.پیامدهای اقتصادی ستانده های حسابرسی

یکی از ابعاد ارزیابی جامع کیفیت حسابرسی،بررسی پیامدهای اقتصادی ستانده های حسابرسی بر شرکت ها و استفاده کنندگان برون سازمانی است.

تجزیه و تحلیل اقتصادی ستانده های حسابرسی از آن جهت حائز اهمیت است که ارزشمندی و محتوای اطلاعاتی گزارش های حسابرسی و پیامد های اقتصادی آن را نشان می دهد.

(فرانسیس،2011)

اندازه گیری کیفیت حسابرسی

در مورد اندازه گیری کیفیت حسابرسی،آرای متعدد و مهمی به شرح زیر وجود دارد:

دایز و گیروکس(1992)،بررسی کنترل کیفیت در مؤسسات را معیاری برای سنجش کیفیت واقعی حسابرسی تلقی می کند.

از دیدگاه دیویدسون ونیو(1993)،مقیاس اندازه گیری کیفیت حسابرسی،تفاوت بین سود پیش بینی شده و سود گزارش شده است که این تفاوت،نشان دهنده کیفیت حسابرسی بیشتر است.

پالم رز،(1994)،در رابططه با اندازه گیری کیفیت واقعی حسابرسی،از میزان دعاوی حقوقی علیه حسابرسان استفاده کرده است.

او اعتقاد دارد که کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی،با یکدیگر همبستگی مثبت دارند.

لام و چانگ(1994)،بر اساس پژوهش خود در کشور سنگاپور بیان می کنند از آنجایی که سود پیش بینی شده،به طور جداگانه حسابرسی و تأیید می شود،اختلاف در سود پیش بینی شده و سود گزارش شده،مستقل از کیفیتت حسابرسی است.

کریشنان و شوئر(2000)،مقیاس واقعی اندازه گیری کیفیت را ناشی از این می دانند که مؤسسات اصول حسابداری را رعایت کنند.

خلاصه و نتیجه گیری

کیفیت حسابرسی،تعاریف گوناگونی دارد.

در ادبیات حرفه ای،کیفیت حسابرسی در رابطه با میزان رعایت استانداردهای حسسابرسی مرتبط،تعریف می شود.

در مقابل،پژوهشگران حسابداری،ابعادی چندگانه برای کیفیت حسابرسی قائل اند.

و این ابعاد اغلب به تعاریفی منجر می شود که ظاهری متفاوت دارند.

هرکدام از این تعاریف درجات متفاوتی از شایستگی و استقلال حسابرسان در انجام حسابرسی(استقلال واقعی)و همچنین چگونگی درک استفاده کنندگان از استقلال آنان را در بر می گیرد.

به طور کلی،ویژگی های حسابرسی با کیفیت عبارت است ازاهمیت،قابل اعتماد،بی طرفی،دامنه کار حسابرسی،به موقع بودن،وضوح و کارایی است.

بنابراین مؤسسات حسابرسی باید سیاست ها،سیستم ها و رویه هایی را به کار بندند که عوامل کیفی پیشگفته را تقویت و در کلیه مراحل حسابرسی، شامل پذیرش کار،زمان بندی کار،برنامه ریزی،اجرا،ارزیابی یافته ها،نتیجه گیری،گزارش دهی و پیشنهادهای حسابرسی،کنترل های کیفیت را اجرا کنند.

دیدگاه ها (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *