نظرخواهی عمومی در باره پیش نویس حسابداری مزایای اجتماعی 1396/08/13

10 / 10
از 1 کاربر

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی پیش نویس پیشنهادی شماره 63 با عنوان «مزایای اجتماعی» که به حسابداری تامین مزایای اجتماعی مانند بازنشستگی، بیکاری و ناتوانی می پردازد را برای نظرخواهی عمومی منتشر کرده است.

این پیش نویس در نظر دارد ثبات، شفافیت و گزارشگری بنگاه های بخش عمومی دارای برنامه های مزایای اجتماعی، که تشکیل دهنده بخش بزرگی از هزینه های دولت در بیشتر حوزه های گزارشگری است را بهبود ببخشد.
استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی کنونی، هیچگونه الزامات یا رهنمودی در باره چگونگی ثبت حسابها برای مزایای اجتماعی ارائه نکرده و بنابراین، استفاده کنندگان فاقد اطلاعات موردنیاز برای ارزیابی عملکرد دولت هستند.
یان کروترز (Ian Carruthers) رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی می گوید: "مزایای اجتماعی برای بیشتر دولتها یک هزینه اصلی است و نبود یک استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی برای این برنامه ها، شکاف موردتوجه در ادبیات هیئت است. پیشنهادهای مطرح شده در پیش نویس شماره 63، پاسخگویی و شفافیت را افزایش داده و تصمیم گیری در چنین حوزه های مهم مربوط به منافع همگانی را بهبود می بخشد."
پیش نویس شماره 63، مزایای اجتماعی را تعریف کرده و الزاماتی برای شناسایی و اندازه گیری برنامه های مزایای اجتماعی پیشنهاد می دهد. این پیش نویس همچنین یک مجموعه الزامات افشا پیشنهاد می دهد که اطلاعات اضافه برای استفاده کنندگان ارائه می کند تا اثر مزایای اجتماعی بر تامین مالی آینده دولت را ارزیابی کنند.
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :