نمونه کدینگ حسابداری

7 / 10
از 5 کاربر

نمونه کدینگ حسابداری

 گروه - حساب كل - حساب معين

11 داراییهای جاری
1110 موجودی نقد وبانک
111001 صندوق ریالی

111002 صندوق ارزی
111003 تنخواه گردانهای ریالی
111004 تنخواه گردانهای ارزی
111005 موجودی بانکهای ریالی
111006 موجودی بانکهای ارزی
111007 وجوه در راه
111008 موجودی واریز نامه های ارزی

1111 سپرده های کوتاه مدت
111102 سپرده شرکت در مناقصه ومزایده
111103 سپرده های گمرکی
111105 سپرده ضمانتنامه های بانکی
111106 سایر سپرده ها

1112 اسناد دريافتني

111201 چکهای در جریان وصول
111202 اسناد در جریان وصول
111203 چکهای دریافتنی نزد صندوق
111204 اسناد دریافتنی نزد صندوق

1113 حسابهای دریافتنی تجاری
111301 اشخاص (حسابهای دریافتنی)
111302 شرکتها (حسابهای دریافتنی)
111305 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
111306 اسناد واخواست شده

1114 سایر حسابهای دریافتنی
111401 مساعده حقوق
111402 وام ضروری کارکنان
111403 وام مسکن کارکنان
111404 جاری کارکنان
111406 خسارات قابل دریافت ازبیمه
111407 مطالبات غیر تجاری از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
111409 حق العمل کاران و ترخیص کاران گمرکی
111411 سایر حسابها واسناد دریافتنی

1115 سرمایه گذاری های کوتاه مدت
111501 سپرده های کوتاه مدت نزدبانکها
111502 سهام سایر شرکتها

1116 موجودی مواد وکالا
111601 موجودی مواد اولیه
111602 موجودی قطعات و لوازم یدکی
111604 موجودی محصولات
111606 اموال موجود در انبار
111607 کرایه حمل موجودی ها
111608 کنترل خرید
111609 کالای امانی ما نزد دیگران
111611 انحراف نرخ خرید مواداولیه
111621 موجودی اقلام راکد وناباب
111622 موجودی ضایعات مواداولیه ولوازم یدکی
111623 ذخیره موجودی اقلام راکد وناباب
111624 ذخیره کاهش ارزش موجودی محصولات
111625 ذخیره کاهش ارزش موجودی مواد اولیه
111626 ذخیره کاهش ارزش موجودی قطعات وملزومات

1117 کار درجریان ساخت
111701 کاردرجریان ساخت
111702 انحراف نرخ کاردرجریان ابتدای دوره

1118 سفارشات واقلام در راه
111801 بهای اصلی سفارش
111802 هزینه های ثبت سفارش
111803 هزینه های بیمه
111804 هزینه های بانکی
111805 هزینه های گمرکی
111806 حقوق وعوارض بندری
111807 هزینه بازرسی
111808 هزینه حق العمل ترخیص
111809 هزینه حمل
111810 سایر هزینه ها
111811 هزینه قبل از گشایش اعتبار

1119 پیش پرداختها
111901 پیش پرداخت خرید مواد اولیه
111902 پیش پرداخت خرید اموال ماشین آلات و تجهیزات
111903 پیش پرداخت خرید قطعات و لوازم یدکی
111904 پیش پرداخت هزینه های جاری
111905 پیش پرداخت خرید خدمات
111907 پیش پرداخت بیمه دارائیها
111908 پیش پرداخت حسابرسی
111909 پیش پرداخت مالیات
111910 پیش پرداخت هزینه های تحقیق وتوسعه
111911 پیش پرداخت اجاره
111912 پیش پرداخت هزینه سود وکارمزدوامها
111913 پیش پرداخت به پیمانکاران
111916 موجودی تمبر و سفته

12 داراییهای غیرجاری
1210 اموال ، ماشین آلات وتجهیزات
121001 ساختمانها
121002 تاسیسات
121003 ماشین آلات و تجهیزات تولید
121004 ابزارألات و قالبها
121005 وسائط نقلیه
121006 اثاثیه ومنصوبات
121007 لوازم ازمایشگاهی
121011 کنترل دارائیها - تنخواه
121012 کنترل دارائیها - انبار

1211 استهلاک انباشته اموال ، ماشین آلات وتجهیزات
121101 استهلاک انباشته ساختمانها
121102 استهلاک انباشته تاسیسات
121103 استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات تولید
121104 استهلاک انباشته ابزارألات و قالبها
121105 استهلاک انباشته وسائط نقلیه
121106 استهلاک انباشته اثاثیه و منصوبات
121107 استهلاک انباشته لوازم ازمایشگاهی

1212 زمین
121201 زمین

1213 دارائیهای ثابت در جریان تکمیل
121301 ساختمانهای در دست تکمیل
121302 تاسیسات در دست تکمیل
121303 ماشین الات در دست تکمیل
121304 ابزارآلات و قالبهای در دست تکمیل

1214 سرمایه کذاری های بلند مدت
121401 سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه
121402 سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
121409 سهام سایر شرکتها

1215 سپرده هاو مطالبات بلند مدت
121501 وامهای اعطایی بلند مدت
121502 سپرده های بلند مدت نزد بانکها

1216 هزینه سنوات آتی (مخارج انتقالی به دوره های آتی)
121601 هزینه های تاسیس وقبل از بهره برداری
121603 هزینه سود وکارمزدوامهای بلند مدت
121606 هزینه های تحقیق وتوسعه
121607 سایر هزینه های سنوات آتی

1220 سایر دارائیها
122001 حق الامتیازها
122002 سرقفلی
122003 ودیعه آب
122004 ودیعه برق
122005 ودیعه تلفن
122006 ودیعه گاز
122007 سایر ودایع
122011 نرم افزار ها
122012 سیستمها و روشها


21 بدهیهای جاری
2110 حسابهای پرداختنی تجاری
211001 اشخاص (حسابهای پرداختنی)
211002 شرکتها (حسابهای پرداختنی)
211003 کالای امانی دیگران نزد ما
211004 معلق خرید
211009 سایر حسابهای پرداختنی تجاری

2111 اسناد پرداختنی کوتاه مدت
211101 اسناد پرداختنی ریالی
211102 اسنادپرداختنی ارزی

2112 سایر حسابهای پرداختنی

211201 مالیات بر در آمدشرکت
211202 مالیات حقوق ودستمزد کارکنان
211203 مالیات تکلیفی اشخاص ثالث
211204 سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه کارکنان
211205 سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه اشخاص ثالث
211206 بیمه عمر وحوادث کارکنان
211207 صندوق کار آموزی
211208 حقوق ودستمزد پرداختنی
211209 پیمانکاران
211212 عیدی وپاداش پرداختنی
211213 بهره وری تولید پرداختنی
211215 هزینه های حسابرسی پرداختنی
211216 عوارض شهرداری
211218 دو در هزار فروش صنایع
211219 یک در هزار تربیت بدنی
211220 هزینه های پرداختنی
211222 عوارض آموزش و پرورش
211224 روند حقوق

2113 سپرده های دریافتی
211301 سپرده های دریافتی مزایده ومناقصه
211302 سپرده های دریافتی حسن انجام کار
211303 سایر سپرده های دریافتی

2114 پیش دریافتها
211401 پیش دریافت فروش محصولات
211409 سایر پیش دریافتها

2115 ذخیره مالیات
211501 ذخیره مالیات

2116 سود سهام پیشنهادی وپرداختنی
211601 سود سهام پیشنهادی
211602 سود سهام پرداختنی

2117 تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی
211701 وامهای دریافتی از بانکها - فروش اقساطی
211702 وامهای دریافتی از بانکها - سلف

2118 سایر ذخایر
211801 ذخیره مرخصی استفاده نشده
211803 ذخیره سایر هزینه های
211805 ذخیره بن کارگری


22 بدهیهای غیر جاری
2210 اسناد پرداختنی بلند مدت
221001 اسنادپرداختنی بلند مدت ریالی
221002 اسنادپرداختنی بلند مدت ارزی

2211 حسابهای پرداختنی بلند مدت
221101 حسابهای پرداختنی بلند مدت

2212 تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
221201 وامهای پرداختنی بلند مدت - فروش اقساطی
221202 وامهای پرداختنی بلند مدت - سلف

2213 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
221301 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

2215 در آمدهای انتفالی به دوره های آتی
221501 سود ناشی از تسعیر بدهیهای بلند مدت ارزی


31 حقوق صاحبان سهام
3110 سرمایه
311001 سرمایه ثبت شده – سهام عادی با نام
311002 سرمایه تعهد شده – سهام عادی با نام

3111 اندوخته قانونی
311101 اندوخته قانونی

3112 سایر اندوخته ها وصرف سهام
311201 اندوخته سرمایه ای
311202 اندوخته توسعه وتکمیل
311203 اندوخته احتیاطی
311205 اندوخته جایگزین دارائیها
311206 صرف سهام

3113 سود (زیان ) انباشته

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :