حسابداری مدیریت اسلامی. 1394/06/18

5 / 10
از 1 کاربر

حسابداری مدیریت اسلامی

چکیده:

حسابداری مدیریت شامل طراحی و استفاده از حسابداری دركنترل ورهبري سازمان است . دایره حسابداری مدیریت  خروجی های خود را در قالب روشها و پیشنهادات به مدیریت سازمان ارائه می دهد. مدیریت باید روشی را ازبین روشها وپیشنهادات برگزیندکه در عین بهینه بودن ، عامل به صرفه بودن را در برگیرد .لذا سيستم مديريت نيازمند اطلاعاتي بهينه(واقعي ، صحيح ، مربوط، كامل و بهنگام) جهت تصميم گيري صحيح  و نيل به اهداف مذكوربوده وهمچنین بایدعملکردمدیران را نیزارزیابی نماید.

اسلا‌م به عنوان برترين روش زندگی توجه زیادی به فعالیتهای تجاری دارد. خداوند در قرآن راهنمایی های لا‌زم را برای رستگاری انسان دردنیا وآخرت ارائه فرموده است. لذادر فعالیتهای اقتصادی باید رستگاری به عنوان هدف نهایی انتخاب شود و حسابداری مديريت اسلامي هم به عنوان ابزار ارائه اطلا‌عات درمحیط اقتصادی ، که این اطلاعات می تواند خروجی های حاصل از سیستم حسابداری اسلامی باشد، باید موجبات دستيابي به اين مهم را فراهم آورد.

 بنابراین اهداف وخصوصیات حسابداری اسلا‌می نه تنها بایدموجب ارائه تصویر درست درباره واحد تجاری شود بلکه بایدبه‌گونه‌ای باشدکه واحدهای تجاری را به سوی احسان و پرهیزاز بی عـدالتی رهنمون سازد. برای حسابداری اسلا‌می اهداف متفاوتی مانند سودمندی برای تصمیم گیری، پاسخگویی، پاسخگویی اسلا‌می و پاسخگویی از طریق زکات مطرح شده است.

در اين مقاله  سعي  داريم  با بهره گيري  ازمفاهيم  حسابداري مديريت  وحسابداري اسلامي به  مفهوم  وكاربردحسابداري مديريت اسلامي اشاره نماييم .

ازوظایف مهم حسابداری مدیریت اسلامی ارائه پيشنهادات واطلاعاتي منطبق بردستورات اسلام به مديريت جهت تسهيل وتضمين تصميم گيري صحيح همچنين گزارش کردن وسنجش میزان مباشرت مدیریت وكنترل و بررسي اين مباشرت درقياس بامعيارهاي الهي  می باشد.


انجمن حسابداری ایران، 18 شهریور 1394

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :