گسترش پايه هاي مالياتي زمينه ساز توسعه اقتصادي است. 1394/06/28

10 / 10
از 1 کاربر

گسترش پايه هاي مالياتي زمينه ساز توسعه اقتصادي است

براي اينکه برداشتي نسبتا مناسب از توسعه اقتصادي داشته باشيم بايد بدانيم توسعه اقتصادي فرايندي پوياست که رشد اقتصادي لازمه آن است . اگر چه رشد اقتصادي شرط لازم براي توسعه اقتصادي است اما شرط کافي آن است که تغييرات و تحولات پويا و لازم بين کليه عناصر و عوامل تشکيل دهنده يک سيستم اقتصادي که موجبات رشد اقتصادي را فراهم آورده است رخ بدهد. عوامل موثر بر توسعه اقتصادي يک کشور را در سه گروه اقتصادي ، سياسي و فرهنگي مي توان تقسيم بندي کرد که عوامل مذکور در حقيقت نظام اقتصادي حاکم بر يک جامعه و کشور را نيز به تصوير مي کشاند. در دهه هاي اخير با توجه به سياستهاي اقتصادي دولتها نقش " ماليات " به عنوان بهترين راه تامين منابع مالي دولت ، جهت اجراي طرحهاي ملي عمراني به جهت گردش ساز و کار اقتصادي کشور اهميتي خاص و اولويتي اساسي يافته است. در بسياري از کشورهاي در حال توسعه، ماليات نقش واقعي خود را به عنوان موتور محرکه چرخ اقتصاد به اثبات رسانده است و پرواضح است که مسير توسعه اقتصادي با ياري ماليات هموار خواهد شد. توسعه اقتصادي به طور معمول پيامدهاي مثبتي با خود به همراه دارد که از جمله اين پيامدها مي توان به افزايش سطح زندگي افراد جامعه و ايجاد ارتباط اقتصادي ميان کشورهاي مختلف و افزايش ظرفيت توليدي کشورهايي که اقتصاد توسعه يافته دارند اشاره کرد. روند توسعه کشورها نمايانگر اين نکته است که نقش ماليات در اداره امور کشور و انجام زير ساختهاي اقتصادي ، عمراني ، فرهنگي و اجتماعي در دولتها وبين آحاد مردم شناخته شده و جايگاه ماليات در استمرار حيات و پيشرفت ملتها و دولتها ثابت شده است. در کشور ما نيز در سالهاي اخير ، ماليات به عنوان منبعي پايدار و مستمر در جهت پيشرفت و شکوفايي کشور و انجام و تکميل پروژه هاي عمراني و برنامه ريزي براي راه اندازي و تجهيز زير ساختهاي اقتصادي نقش بسيار برجسته و چشمگيري را ايفا کرده است. اکنون کشور ما نيز در عرصه جهاني در فهرست کشورهاي در حال توسعه اقتصادي و علمي و فرهنگي جاي دارد . افزايش مشارکت مردم در پرداخت ماليات و مديريت هوشمندانه دولتمردان و مسئولين سيستم مالياتي در جهت آگاهي بخشي به موديان مالياتي در خصوص تکاليف و حقوق قانوني آنها براي پرداخت ماليات ، عواملي است که موجب شده ميزان درآمدهاي مالياتي که در بودجه هر ساله تعيين مي شود محقق گردد . بي شک همراهي و همدلي مردم و موديان مالياتي با نظام مالياتي، رکن اصلي اين موفقيت مي باشد که موجب شده اتکاي بودجه به نفت کاهش يافته و برنامه ريزي براي اجرا و تکميل پروژه هاي عمراني و زير ساختي بر اساس در آمدهاي پايدار همچون ماليات انجام گردد.

سازمان امور مالیاتی، 28 شهریور 1394

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :