ماليات و توسعه اقتصادي.1394/06/28

10 / 10
از 1 کاربر

ماليات و توسعه اقتصادي

ماليات قسمتي از درآمد يا دارايي‌ افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومي و اجراي سياست‌هاي مالي در راستاي حفظ منابع اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور به موجب قوانين و به وسيله اهرمهاي اداري و اجرايي دولت وصول مي‌شود عده‌اي ماليات را مبلغي مي‌دانند که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و موسسات، بر طبق قانون براي تامين مخارج عمومي اخذ مي نمايد.ماليات، مهم ترين ابزار کسب درآمد دولت ها براي انجام وظايف مربوطه است. بر اين اساس ماليات از يک سو ابزاري براي تأمين مالي مخارج سرمايه گذاري و سرمايه در گردش دولت بوده و از سوي ديگر براي توزيع عادلانه ثروت و درآمد تک تک افراد کشور، تحت عنوان اثر باز توزيعي درآمد است بدين ترتيب دولت ها با استفاده از ابزار دريافت انواع ماليات ها از افراد حقيقي و حقوقي کشور، درآمد لازم براي انجام فعاليت هاي حياتي افزايش امنيت، بهداشت، آموزش، ايجاد زيرساخت و بستر فعاليت ها سخت افزاري و نرم افزاري و … کشور را تأمين مي کنند، همچنين برقراري نظام مطلوب و بهينه مالياتي، موجب توزيع عادلانه تر درآمد و ثروت در بين افراد کشور مي شود. به اين ترتيب با دريافت نرخ هاي تصاعدي ماليات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از يک سقف مشخص درآمدي)، از افراد پر درآمد و ثروتمند ماليات بيشتري دريافت مي شود. به طورسنتي وضع ماليات درکشورهاي درحال توسعه براي رسيدن به دوهدف است. اول امتياز هاي مالياتي وديگرانگيزه هاي مالي مشابه به منظور تشويق سرمايه گذاري هاي خصوصي. اين نوع امتياز هاي مالياتي نوعاًبه سرمايه گذاران خارجي خصوصي براي تشويق آنهابه ايجادمؤسسات اقتصادي درکشورهاي درحال توسعه اعطا مي شود. هدف دوم از وضع مالياتها، تجهيزمنابع به منظور تأمين مالي هزينه هاي دولت بسيارمهم تراست. توسعه ي اقتصادي واجتماعي کشورهاي درحال توسعه، بدون توجه به ايده هاي رايج سياسي واقتصادي آنهاتاحدزيادي درگروتوانايي اين کشورهادرايجاد درآمدهاي کافي براي تأمين مالي برنامه هاي ضروري وبرنامه هاي خدمات دولتي فاقد درآمدمانند: بهداشت، آموزش، حمل ونقل، ارتباطات وديگر اجزاء زيرساخت اقتصادي واجتماعي است. علاوه براين، بيشتر کشور جهان سوم به طورمستقيم درفعاليت هاي اقتصادي کشورخود، ازطريق مالکيت ياکنترل شرکت هاي دولتي ومؤسسات تجاري دولتي مداخله دارند مردم بايد ماليات را جزيي از بدهي خود به دولت بدانند و پرداخت به موقع ماليات بايد در جامعه به يک فرهنگ عمومي تبديل شود تا مردم ماليات خود را به موقع پرداخت کنند.

سازمان امور مالیاتی، 28 شهریور 1394

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :