تاثير درآمدهاي مالياتي بر رفاه اجتماعي کشور. 1394/06/28

10 / 10
از 1 کاربر

تاثير درآمدهاي مالياتي بر رفاه اجتماعي کشور

از مهم ترين اهداف اقتصادي دولت ها انجام اقدامات مناسب در جهت ايجاد ثبات اقتصادي است؛ در واقع از اين طريق مي توان با برنامه ريزي هاي دقيق، مدون و منظم و همچنين با پيش بيني هاي مدبرانه امور اقتصادي کشور را با موفقيت پيش برد و در نتيجه به رفاه اجتماعي شهروندان دست يافت. بديهي است دستيابي به اين موارد در سايه استفاده از منابع مالي مطمئن ميسر خواهد شد. بدون شک، اتکا به درآمدهاي مالياتي توسعه جامعه را به دنبال خواهد داشت؛ چرا که دغدغه هاي اساسي زندگي مردم مانند مسکن،آموزش، تغذيه، بهداشت و درمان، امنيت و ... را مرتفع مي سازد. در تمامي کشورها درآمد‌هاي دولت از طريق ماليات تامين مي‌شود؛ اين در حالي است که درآمد کشور ايران بر پايه فروش نفت قرار گرفته است. بعلت ناپايداري در بازار نفت تمام تدابير اتخاذ شده دستخوش دگرگوني خواهد شد. البته کسب درآمد‌هاي مالياتي از فعالان اقتصادي، متناسب با توان مالي آنها انجام مي شود تا از کاهش ميزان توليد آن ها کاسته شود. براي ايجاد رفاه پايدار بايد به گونه اي عمل شود تا اشتغال زايي رشد کند و آمار بي کاري به حداقل ممکن برسد. اين موضوع سبب کاهش رکود اقتصادي و رونق آن و در نتيجه رشد درآمدهاي مالياتي خواهد شد. براي نيل به اهداف اقتصادي بايد راهکار مناسبي اتخاذ شود تا از فرار مالياتي جلوگيري شود. در حقيقت بين رفاه اجتماعي و فرار مالياتي رابطه عکس وجود دارد. بايد در موديان اين باور وجود داشته باشد که پرداخت ماليات به نفع خودشان و براي رفاه اجتماعي است تا آنها نيز از سر رغبت نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. زماني که کسب ماليات موجب شود مردم رفاه را در همه ابعاد زندگي خود تجربه کنند يک اتفاق نظر بين دولت و مردم براي پرداخت ماليات به وجود مي آيد و فرار مالياتي و ديگر مشکلات احتمالي رنگ مي بازد. بر اساس آمارهاي رسمي، کشورهاي دانمارک، سوئد، بلژيک، فنلاند، ايتاليا، اتريش، فرانسه و نروژ بيشترين ميزان درآمد خود را از طريق درآمدهاي مالياتي کسب مي کنند. ماليات پرداختي در اين کشورها به صورت تسهيلات اجتماعي و رفاهي و به شکل هاي مختلف به مردم باز مي گردد. آگاهي موديان از اين امر سبب رضايت آنها از ميزان ماليات پرداختي به دولت است. مردم بايد آگاه باشند که از محل ماليات خدمات گوناگون و ارزنده اي نظير رسيدگي به حقوق کودکان، بيمه بيکاري، امکان تحصيل رايگان، حمل و نقل عمومي، امور مربوط به بازنشستگي افراد، ساختن پل، بهداشت و درمان، احداث جاده و تونل و ... ارائه مي شود.

 سازمان امور مالیاتی، 28 شهریور 1394

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :